Statut nadačního fondu

Účel nadačního fondu
Podpora zachování historických a kulturních památek a lidových tradic sedlčanského regionu.

Činnost nadačního fondu
K dosažení uvedeného účelu nadační fond zejména:
– shromažďuje finanční prostředky na účtu nadačního fondu
– poskytuje nadační dary fyzickým a právnickým osobám ke stanovéhomu účelu
– spolupracuje s obdobně zaměřenými subjekty

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
Nadační příspěvky budou poskytovány fyzickým a právnickým osobám za těchto podmínek:
– žádost bude obsahovat záměr, ze kterého bude zřejmý účel, ke kterému bude nadační příspěvek použit, celkové náklady, rorzpočet projektu, způsob financování a zodpovědnou osobu
– žadatel se musí osobně finančně podílet na realizaci projektu částkou odpovídající 40% celkových nákladů
– před samotným poskytnutím nadačního příspěvku bude projekt na návrh správní rady zkontrolován dozorčí radou
– nadační příspěvek bude poskytován zásadně bezhotovostní formou

Zakladatelská smlouva byla podepsána 16.8.2000 a registrována v Nadačním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu A pod číslem vložky 378 dne 17.1.2001.

Statut Nadačního fondu Patronát Sedlčansko byl přijat dne 27.1.2001